Ordinarie årsmöte 2020

Förteckning över ärenden

Val av mötets ordförande och sekreterare,

Justering av röstlängden,

Val av två justeringsmän,

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallat,

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse,

Fastställelse av balansräkning och fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående verksamhetsårs förvaltning,

Beslut om ersättningar,

Bestämmande av det antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen som skall väljas av årsmötet,

Val av ordförande,

Val av kassör,

Val av övriga ledamöter,

Val av revisorer,

Val av valberedning samt dess sammankallande funktionär,

Av styrelsen hänskjutna frågor,

Av röstberättigade medlemmar ingivna ärenden (sänds via e-post senast 1/12 till: saltisteater@hotmail.com)